Risikoutsatte barn og unge skal identifiseres så tidlig som mulig. Tidlig innsats betyr at en skal sette i gang tiltak for et barn og ungdom med en gang det er behov for det, både i barnehagen og i skoleløpet, og en skal sørge for systematisk og langsiktig oppfølging så lenge behovet er tilstede.

Porsanger kommune har ulike rutiner og verktøy for samhandling, identifikasjon og oppfølging av barn og unge. Her gjør en rede for de ulike tjenestene og hva for prosedyrer som gjeld for de ulike tjenestene.

Felles rutiner og verktøy

Porsanger kommune har en digital handlingsveileder med tilhørende verktøy som ansatte i vår kommune skal benytte seg av når en jobber med barn og unge. Målet med handlingsveilederen er rett hjelp til rett tid på rett sted. Tidlig foreldreinvolvering og barnets stemme skal alltid følge prosessen.

Handlingsveileder finner du her

Porsanger kommune er med i et samarbeid med Statsforvalter Troms og Finnmark og RVTS om forebygging av vold og overgrep mot barn og unge. Målet for arbeidet er at alle voksne som jobber med barn og unge skal bli trygge til å snakke med dem om deres opplevelser, slik at vold og overgrep kan oppdages tidligere.

«Jeg vet» er en kunnskapsbasert læringsressurs for alderstilpasset opplæring om vold, overgrep og mobbing i barnehager og skoler. «Jeg vet» skal bidra til at barnehager, grunnskoler og videregåendeskoler har et voldsforebyggende opplæringstilbud som fremmer livsmestring – og er systematisk, kunnskapsbasert og nasjonalt likeverdig. Læringsressursene er knyttet opp mot både lærer- og
rammeplan, og inneholder lærerveiledninger og informasjon om hva du kan gjøre om du er bekymret for et barn.

Alle som jobber med barn og unge trenger å øve seg for å snakke med barn og unge om viktige og vanskelige temaer.

Snakkemedbarn.no er en digital opplæringsplattform som skal gjøre deg tryggere i slike samtaler, ved blant annet å gi muligheten til konkret øving gjennom simulerte samtaler med barn. Det er mye å lære om både samtaleteknikker og deg selv i møte med barn og unge, og det er mye kunnskap i artiklene og filmene i snakkemedbarn.no.

Helse