Brukermedvirkning innebærer at brukeren blir sett på som en likeverdig part i samtaler og beslutninger som angår hans eller hennes utfordring. Det viktigste i møtet er god kommunikasjon og at alle parter er åpne og lydhøre for hverandre.

Medvirkning på tjenestenivå

Medvirkning på tjenestenivå innebærer at brukerrepresentanter samarbeider med fagpersoner fra tjenesteapparatet. De er aktivt deltakende ved utveksling av kunnskap og erfaringer for å endre behandlingstilbud og tjenester.

På tjenestenivå legges det til rette for brukermedvirkning på følgende måte:

Skole:

Alle elever i skolen har rett til å bli hørt og tatt på alvor. Elevmedvirkning er et viktig bidrag for å nå målet til tilpasset opplæring for den enkelte elev og er viktig i skolens systematiske arbeid for å skape trygge og inkluderende skolemiljøer og forebygge mobbing.

Les mer om elevmedvirkning her: Elevmedvirkning: Å bli inkludert, verdsatt og hørt

God kommunikasjon mellom hjem og skole bidrar positivt til skolens arbeid med læringsmiljøet til elevens oppvekstmiljø.

Les mer om samarbeid mellom hjem og skole.

Barnehage:

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna skal få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagen daglig virksomhet, jf. Rammeplan for barnehagen, barns medvirkning.

Barnehagen skal ivareta foresattes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foresatte. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål, jf. Rammeplan for barnehagen, samarbeid mellom hjem og barnehage.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste: