Organisasjons- og kompetanseutvikling

Porsanger kommune skal være en lærende organisasjon. I dette ligger det at en stadig er i utvikling, og søker ny kompetanse og kunnskap. Skal kommunen være i utvikling må en:

  • Dokumentere den praksisen en ønsker
  • Registrere og evaluere praksisen etter hvert både ved avviksmelding og «suksessmelding»
  • Med jevne mellomrom gå gjennom og se på praksis og dokumentasjon, eventuelt korrigere praksis
  • Søke og benytte ny praksis og kunnskap

Kompetanseheving

Ansatte i kommunen får kompetanseheving gjennom arbeidsgiver, i form av kurs, nettverksarbeid, satsinger og videreutdanninger.

For alle ansatte

Bedre tverrfaglig innsats – Trygge barn i Porsanger

Skole og barnehage gjennomfører fagdager/planleggingsdager for å sette fokus på fagfornyelse og kompetanseheving.

Barnehage

Regional ordning for barnehager

Regional satsing – RSK Midt Finnmark

Skole

Desentralisert ordning for grunnskole

Regional satsing – RSK Midt Finnmark 

Utviklingsplan porsangerskolen 2018 – 2021

Felles barnehage og skole

Nasjonale satsinger

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Digitale kompetansepakker