Tverrfaglig samhandling

Tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom tjenestene er en viktig faktor for å sikre barn og unge tidlig hjelp. Gjennom tverrfaglig samhandling får tjenestene bedre og gjensidig forståelse for hverandres oppgaver. Tjenestene blir også bedre på å koordinere innsats og ansvar slik at oppfølgingen blir mer helhetlig og sammenhengende.

Tverrfaglige samhandlingsarenaer

I kommunen har vi ulike arenaer for samhandling både innad i tjenestene og på tvers av tjenestene.

Barnehageteam

Tidlig innsats team barnehage

Tidlig innsats team er et tverrfaglig lavterskeltilbud som skal sikre tidlig innsats og styrke helsefremmende og forebyggende arbeid i barnehagene

Skolehelseteam

Ungdom i fokus

Ungdom i Fokus jobber med og for ungdom i aldersgruppen 12 til 20 år innenfor tre konkrete områder:

  1. Skape arenaer for ungdom, med muligheter for aktiviteter og fellesskap.
  2. Ungdomsmedvirkning for et bedre lokalsamfunn.
  3. Holdningsskapende arbeid for ungdom, foresatte og ansatte.