Tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom tjenestene er en viktig faktor for å sikre barn og unge tidlig hjelp. Gjennom tverrfaglig samhandling får tjenestene bedre og gjensidig forståelse for hverandres oppgaver. Tjenestene blir også bedre på å koordinere innsats og ansvar slik at oppfølgingen blir mer helhetlig og sammenhengende.

Tverrfaglige samhandlingsarenaer

I kommunen har vi ulike arenaer for samhandling både innad i tjenestene og på tvers av tjenestene.

Barnehageteam

Tidlig innsatsteam – Porsanger kommune

Tidlig innsats team er et tverrfaglig lavterskeltilbud som skal sikre tidlig innsats og styrke helsefremmende og forebyggende arbeid i barnehagene

Skolehelseteam

Skolehelseteam avholdes etter oppsatt møteplan, med deltakere fra de kommunale skolene, videregående skole. PPT, ungdom i fokus, helsestasjon, barneverntjeneste og forebyggende tjenester. Skolehelseteam koordineres av rektorteamet.

Ungdom i fokus