Det finnes en rekke lover, forskrifter og nasjonale retningslinjer som regulerer og legger føringer for kommunens tjenestetilbud for barn og unge. Under følger en forklaring til hver kategori, samt en oversikt over de viktigste

Statlige føringer er et styringsdokument fra staten som leder tjenester i det forebyggende arbeidet med barn, unge og familier i Porsanger kommune. Lover, forskrifter, rundskriv, retningslinjer og veiledere er slike styringsdokumenter og er med på å tydeliggjøre kommunens ansvar i arbeidet

Nasjonale faglige retningslinjer blir gitt på områder med behov for nasjonal normering. Dette er gjerne på problemstillinger der det er stor faglig uenighet og/eller stor variasjon i praksis.

Nasjonale faglige råd blir gitt på områder med lite faglig uenighet, men der det likevel er behov for å gi nasjonale råd og praktiske eksempler relatert til pasienter og befolkning. Helsedirektoratet har et lovfestet mandat til å utgi nasjonale faglige råd, både når det gjelder folkehelse, kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. Nasjonale faglige råd inkluderer publikasjoner fra Helsedirektoratet som tidligere ble utgitt som tipshefte, veiviser, håndbok, og lignende.

Nasjonale handlingsplaner er et skriftlig dokument som kan være et resultat av en gjennomført kartlegging eller risikovurdering. Handlingsplanen skal være en oversikt over strategiske handlinger som skal gjøre at virksomheten når sine fastsatte mål.

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter.

Barnekonvensjonen

FNs barnekonvensjon, også kalt barnas egen grunnlov, er en internasjonal avtale som gir barn og unge under 18 år særskilte menneskerettighetsvern. Den gir barna de samme grunnleggende rettigheter uansett hvem der er og hvor de bor.

Barnekonvensjonen

Veiledning til bruk av barnekonvensjonen i saksbehandlingen