Medvirkning er en lovfestet rettighet som har som mål å bedre kvaliteten på tjenestene ved at brukerne får reell innflytelse på valg og utforming av tjenestetilbudet. Medvirkning innebærer at tjenestetilbudet så langt som mulig utformes i samarbeid med brukeren, og at det legges stor vekt på hva brukeren ønsker.

Medvirkning på kommunenivå

Brukermedvirkning på kommunalt nivå er en arbeidsform hvor brukergrupper og brukerorganisasjoner involveres i planlegging av tiltak og tjenester som har almenn betydning og deltar i råd eller utvalg på styringsnivå.

I Porsanger kommune kan innbyggerne medvirke i forholdet til temaet barn og unge gjennom deltakelse i:

Brukerorganisasjoner

Brukerorganisasjoner representerer viktig kunnskap og erfaringer som er viktige å ha med seg når en skal utvikle tilbud og tjenester til barn og unge.

Brukererorganisjoner som tjenester, skoler og barnehager har kontakt med er:

Voksne for barn

Mental helse

Stines Sofies Stiftelse