Porsanger kommune har et ansvar for at barn og unge får gode oppvekstvilkår og for å forebygge psykiske og sosiale problemer. Kommunale beslutninger og prioriteringer får ofte direkte betydning for barn og unge. Etter folkehelseloven har kommune, fylkeskommune og staten ansvar for å fremme befolkningens helse, herunder utjevne sosiale forskjeller. Barn og unges helse og trivsel er en viktig del av dette ansvaret.

Porsanger kommune har følgende kommunale føringer for det arbeidet de ulike tjenestene i kommunen skal gjøre i sitt arbeid med barn og unge:

Handlingsplaner

Kommunale styringsdokumenter som legger føringer for tjenester i kommunen. Kommunens planer lages ut i fra regionale og lokale forhold, men styres ut fra statlige føringer.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020 – 2024