Porsanger kommune har ansvar for mange oppgaver som er viktige for innbyggerne og lokalsamfunnet, og har et selvstendig ansvar for å føre kontroll med egen virksomhet. Internkontroll omhandler alt som kommunen gjør for å sikre innbyggerne gode tjenester, overholde lover og regler samt følge opp vedtak og planer.

Les mer om internkontroll i kommunene.

Internkontroll

Kommunedirektøren har det overordnede og samlede ansvaret for hele kommunen/fylkeskommunen. Gjennom delegering får ledere på ulike nivåer ansvar for internkontroll på sitt område.

Les mer om “Orden i eget hus – kommunedirektørens internkontroll

Hensiktene med internkontroll er:

  • Helhetlig styring og riktig utvikling i kommunen
  • Kvalitet og effektivitet i tjenestene
  • Godt omdømme og legitimitet
  • Etterlevelse av lover og regler

Systemer for internkontroll

Skoleeier skal ha internkontroll for å sikre at regelverket blir fulgt. Internkontroll er en del av kommunen og fylkeskommunens ledelse og styring. Kravet om internkontroll er fastsatt i kommuneloven § 25-1. Dette er en fellesbestemmelse som gjelder for de ulike sektorene i kommunen og fylkeskommunen.

I § 25-1, tredje ledd står det at kommunedirektøren skal:

  • a. utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
  • b. ha nødvendige rutiner og prosedyrer
  • c. avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
  • d. dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
  • e. evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll