Evaluering er et viktig element i hvordan vi samarbeider og hvordan samarbeidet oppleves for barn, unge og familiene deres.

Evaluering på individnivå

På individnivå har en disse fora for evaluering av samhandling og arbeidet i tjenestene:

  • Utviklingssamtaler lærer – elev – foresatt
  • Barnesamtale i barnehager
  • Elevråd
  • Medarbeidersamtaler
  • Medarbeiderundersøkelser
  • Ansvarsgrupper

Evaluering en del av handlingsveilederen

Et svært viktig trinn på hvert nivå i handlingsveilederen er å evaluere tiltakene og hjelpen som gis. Etter at tiltak er prøvd ut skal det kalles inn til et eget evalueringsmøte der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets situasjon har endret seg. I denne evalueringen er det også viktig å få med barnets opplevelse av endring. På bakgrunn av evalueringen tas det en beslutning om den videre oppfølgingen:

  • skal tiltaket avsluttes?
  • tiltaket har effekt, men man er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter?
  • kan det iverksette andre tiltak?
  • tiltaket har ikke gitt ønsket effekt? Er det behov for hjelp fra andre tjenester?