Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) modellen

Bedre Tverrfaglig Innsats, BTI-modellen, er en samhandlingsmodell som beskriver den sammenhengende innsatsen i og mellom tjenester rettet mot gravide, barn, unge og familier som det er knyttet en bekymring til. BTI-modellen skal bidra til tidlig innsats, samordnede tjenester og brukermedvirkning.

Handlingsveileder

Handlingsveileder beskriver steg for steg hvordan du som ansatt kan gå frem når du opplever en undring eller bekymring for et barn eller en ungdom

Handlingsveilederen (BTI-veilederen) skal vise veien fra bekymring til handling og fungere som et verktøy for ansatte som arbeider med barn og unge. Videre er det et mål at veilederen skal sikre ansvarsfordeling og samhandling på tvers av tjenester og sikre kontinuitet i oppfølgingen av den gravide/barnet ungdommen dersom det konstateres at barnet har behov for kommunens hjelpeapparat.

Handlingsveileder – BTI-veileder

Stafettlogg og Stafettholder

Et viktig mål i handlingsveilederen er å sikre kontinuitet i oppfølgingen. Stafettlogg og stafettholder er sentrale verktøy for å sikre helhetlig og koordinert oppfølging av gravide/barn/ungdom som det knyttes undring eller bekymring til.

Stafettlogg

Stafettloggen er et elektronisk arbeidsverktøy for å registrere innsats og beslutninger som tas rundt gravide, barn, unge og foreldre/familier.  Den er en loggbok for barn/ungdom, der informasjon om alle iverksatte hjelpetiltak og involverte personer er samlet på ett sted.

Sikre dokumentasjon av arbeidet ved allerede etablerte rutiner dere har på avdelingen/tjenesten deres.

Stafettholder

Stafettholderen er den som til enhver tid har koordineringsansvar for å følge opp barnet/ungdommen/familien. Eksempler på aktuelle stafettholdere: kontaktlærer, pedagogisk leder i barnehagen, helsesykepleier, kontaktperson i barneverntjenesten og lignende.