Brukermedvirkning på individnivå innebærer at tilbudet til barnet og familien tilpasses ut fra deres behov. Barnet og familien deltar aktivt i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak.

Barnets beste og retten til å bli hørt

Barnekonvensjonen artikkel 3 og artikkel 12, Grunnloven § 104 og forvaltningsloven § 17 gir barn og unge en rett til å bli hørt i saker som vedrører dem, og at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn.

Alle barn og unge har rett til å bli hørt i saker som vedrører dem. Dette gjelder uavhengig av alder eller forutsetninger. Utgangspunktet er at vi skal høre barnet eller ungdommen direkte. Barnet eller ungdommen har ikke en plikt til å uttale seg, men skal få muligheten.

Det er et grunnleggende hensyn at barnets beste skal ligge til grunn i alle handlinger og avgjørelser som berører barn og unge.

Medvirkning på individnivå

Det viktigste i møtet mellom bruker og hjelper er god kommunikasjon. Dette fordrer at begge er åpne og lydhøre for hverandre. Når brukere trenger hjelp til å mestre hverdagen er det noen få, men viktige momenter å huske på for at hjelper og bruker sammen skal kunne finne fram til den beste hjelp og støtte brukeren trenger. Disse momentene inkluderer:

  • å bli tatt på alvor
  • å bli behandlet med respekt
  • å føle tillit og trygghet
  • å få hjelp når behovet er er der

Det er også viktig at hjelperen har evne til å lytte, samt være et medmenneske i møtet med brukeren.

På individnivå har vi brukermedvirkning på følgende måte:

  • Utviklingssamtale
  • Medarbeidersamtale
  • Foreldresamtale i barnehage
  • Klassens time
  • Drop in Helsestasjon for ungdom